ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

 ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

 

 

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (54 ปี)) ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2527 (สิงห์แดง 33) หลังจากนั้นศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2530-2534) และปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2546-2550)

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ มีผลงานวิทยานิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญคือเรื่อง รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งต่อมาจะจัดพิมพ์ในชื่อ 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ อันสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิวัติ 2475 และการล้มลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งยังเสนอให้เห็นถึงการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่ในช่วง 1 ปีหลังการปฏิวัติที่ดำเนินไปอย่างซับซ้อน และยังแสดงให้เห็นว่า การรัฐประหารครั้งแรกในการเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การรัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกาวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ผลงานวิชาการต่อๆ มา ยังคงเป็นการศึกษาการเมืองไทย ที่เน้นศึกษาผ่านผู้นำทางการเมืองไทย เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายปรีดี พนมยงค์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร ฯลฯ ซึ่งผู้นำทหารการเมืองคนท้ายสุดนี้ ได้กลายเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในชื่อ “บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516” ที่เน้นศึกษากระบวนการขึ้นสู่อำนาจ การรักษาอำนาจโดยวิธีการต่างๆ และการจบจากอำนาจของผู้นำทหารคนนี้ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ในฐานะศิษย์เก่าด้านรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2554 (ครบรอบ 77 ปี) ผลงานของธำรงศักดิ์ยังแสดงความผูกผันทางด้านวิชาการและความทรงจำต่อธรรมศาสตร์ ผ่านงานสำคัญ คือ ธรรมศาสตร์การเมืองไทย: จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 และ ธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้เข้าใจกำเนิดและพัฒนาการของธรรมศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางเท่านั้น หากยังช่วยให้เข้าใจสังคมการเมืองไทยได้อย่างกระชับอีกด้วย ทั้งยังมีบทบาทเป็นหนึ่งในคณะของอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่สร้างและพัฒนา "ธรรมศาสตร์ TU Walking Tour" ให้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องราวธรรมศาสตร์กับการเมืองไทยให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผ่านวิธีการด้านการท่องเที่ยว

ในท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงต้นทศวรรษ 2550 ผลงานของธำรงศักดิ์ที่ได้ศึกษามาอย่างยาวนานราว 2 ทศวรรษ ก็ได้ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยพิจารณาปัญหานี้ให้ถ่องแท้รอบด้านและรอบคอบมากยิ่งขึ้น จากงานที่รวมพิมพ์เป็นเล่มในปลายปี 2552 ในชื่อ สยามประเทศไทย กับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว และบทความวิชาการที่ให้เห็นพัฒนาการรัฐชาติไทย เรื่อง "วาทกรรมเสียดินแดน" (2555)

บทความเชิงวิชาการ/สารคดี

 • “โรงตึกคู่ : อาคารทหารยามในพระราชวังเดิม (กรุงธนบุรี).” ใน ศิลปวัฒนธรรม 19 : 4 (กุมภาพันธ์ 2541), หน้า 70-74
 • “ถนน 16 สิงหา ในธรรมศาสตร์ ประกาศสันติภาพ.” ใน ศิลปวัฒนธรรม 24 : 10 (สิงหาคม 2546), หน้า 163-167
 • “มองอังกอร์จากยอดพนมบาเค็ง.” ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย (28 ตุลาคม 2545), หน้า 8
 • “สด๊กก๊อกธม : อารยธรรม และความไม่รู้.” ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย (25 พฤศจิกายน 2545), หน้า 1,2.
 • บทความในหนังสือพิมพ์ (ปี 2546-2547) ใน กรุงเทพธุรกิจ – จุดประกาย คอลัมน์ “108 วิถีทัศน์”, หน้า 2
 • “เด็กไทย-รากหญ้า-การศึกษา และรัฐธรรมนูญ”, (14 มกราคม 2546)
 • “ปัญหาปราสาท 2 หลังที่ชายแดนไทย-กัมพูชา”, (28 มกราคม 2546)
 • “เหตุการณ์ ‘มกรา-กัมพูชามิจฉาสติ”, (11 กุมภาพันธ์ 2546)
 • “ครม. ทักษิณ : ภาวะเสื่อมสลายของศักดิ์ศรี”, (25 กุมภาพันธ์ 2546)
 • “เมื่อมนุษย์ตกสวรรค์ที่วัดอรุณ”, (11 มีนาคม 2546)
 • “ผู้ช่วยรัฐมนตรี : ชัยชนะของนักการเมือง?”, (25 มีนาคม 2546)
 • “ความลับของโรงเรียนเวทมนตร์”, (8 เมษายน 2546)
 • “คิดถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช”, (22 เมษายน 2546)
 • “การท่องเที่ยว vs ซาร์ส”, (6 พฤษภาคม 2546)
 • “เรื่องตลกๆ ของรัฐบาลไทย ต่อปัญหากัมพูชา”, (20 พฤษภาคม 2546)
 • “14 ตุลา วันประชาธิปไตย”, (3 มิถุนายน 2546)
 • “24 มิถุนายน วันกำเนิดประชาธิปไตย”, (17 มิถุนายน 2546)
 • “สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกฯพระราชทาน”, (1 กรกฎาคม 2546)
 • “การแก้ไขเพลงชาติ คือการบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐไทย”, (15 กรกฎาคม 2546)
 • “มองรัตนโกสินทร์ปีที่ 221 จากอยุธยา 417 ปี”, (29 กรกฎาคม 2546)
 • “หวย-รวย-ใคร”, (12 สิงหาคม 2546)
 • “ถูกต้อง : 14 ตุลา วันประชาธิปไตย”, (26 สิงหาคม 2546)
 • “ศิลาจารึกพ่อขุนราม กับการย้ายธรรมศาสตร์”, (9 กันยายน 2546)
 • “150 ปี ร.5 : การเลิกไพร่ทาสขุนนาง” (23 กันยายน 2546)
 • “14 ตุลาไทย กับ Hell Map เพื่อพม่า” (7 ตุลาคม 2546)
 • “แด่ 3 ทรราช 14 ตุลา ด้วยดอกไม้...จันทร์”, (21 ตุลาคม 2546)
 • “ร.5 เสด็จต่างแดนกับการสร้างสยามให้ทันสมัย”, (4 พฤศจิกายน 2546)
 • “ร.5 เสด็จอินเดีย”, (18 พฤศจิกายน 2546)
 • “วันปิยมหาราช : ทาสและทักษิณ”, (2 ธันวาคม 2546)
 • “ยุบสภา”, (16 ธันวาคม 2546)
 • “ทักษิณ อัศวินควายดำ กับการ ‘ผิดรัฐธรรมนูญ’”, (30 ธันวาคม 2546)
 • “ความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ”, (13 มกราคม 2547)
 • “ถนนตัดผ่าทำลายอ่าวไทย”, (27 มกราคม 2547)
 • “ปล้นโดยสุจริต”, (10 กุมภาพันธ์ 2547)
 • “ผู้นำ ไอซียู”, (24 กุมภาพันธ์ 2547)
 • “หยุดการแปรรูป ไฟ น้ำ ลม ดิน”, (9 มีนาคม 2547)
 • “ทักษิณ ไอซียู-ครม. หมดฟอร์ม”, (23 มีนาคม 2547)
 • “ยึด ไอทีวี คืน”, (6 เมษายน 2547)
 • “หยุดซื้อสินค้าใน ไอทีวี”, (20 เมษายน 2547)
 • “ไทยพ่ายแล้วที่ทักษิณ”, (4 พฤษภาคม 2547)
 • “เพี้ยนไปแล้ว”, (18 พฤษภาคม 2547)
 • “72 ปี ประชาธิปไตย”, (1 มิถุนายน 2547)
 • “72 ปี รัฐธรรมนูญไทย”, (15 มิถุนายน 2547)
 • “วงจรธนอุบาทว์”, (29 มิถุนายน 2547)
 • “อีแอบทางการเมือง”, (13 กรกฎาคม 2547)
 • “เมืองสุโขทัยกับศิลาจารึก”, (27 กรกฎาคม 2547)
 • “ช้างเอราวัณที่กรุงเทพฯ ประติมากรรม หรือศาลเทพ?”, (10 สิงหาคม 2547)
 • “กรุงเทพฯ สุขาอยู่หนใด”, (24 สิงหาคม 2547)
 • “สุทัสสนะนคร”, (7 กันยายน 2547)
 • “คำพ่อสอน”, (21 กันยายน 2547)
 • “The Beginning of the End of Thanom Regime”, (5 ตุลาคม 2547)
 • “บริหารการเมือง”, (The Beginning of the End of Thanom Regime, 2) (19 ตุลาคม 2547)
 • “The End of Thanom Regime”, (1 พฤศจิกายน 2547)
 • “สิงคโปร์กับพระเจ้ากรุงสยาม”, (16 พฤศจิกายน 2547)
 • “200 ปี พระจอมเกล้า”, (30 พฤศจิกายน 2547)
 • “ลมหนาว และอโรคยาศาลา”, (14 ธันวาคม 2547)
 • “ไชโย และสวัสดี”, (28 ธันวาคม 2547)

 


Publication by same author

Cover of 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

2475 and 1 year after the revolution, Thamrongsak Phetlert-anan

  5 / 25
Hits: 2247
Date insert: Thursday, 02 May 2019